Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

Numer: 8/2016
Data: 27.04.2016 10:12

Zarząd Spółki MEDCAMP S.A. informuje, iż w związku z nabyciem w dniu 26.04.2016 roku przez spółkę zależną- T2 Szamotuły Sp. z o.o. od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Szamotułach, o powierzchni 7.481 m2, cena nieruchomości zgodnie z umową z dnia 04.11.2014 roku (raport nr 18/2014) wzrosła z kwoty 2.200.000,00 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych 00/100) do kwoty 2.425.561,00 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100).

Podstawa prawna §3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu