T2INVEST SA – zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

Numer: 3/2012
Data: 15.02.2012 13:24

Zarząd T2 INVESTMENT S.A. informuje, iż w dniu 14 lutego 2012 r. spółka zależna Emitenta – T2 Szamotuły Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zawarła przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Szamotułach (województwo wielkopolskie), o powierzchni 7.481 m2 (słownie: siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden metrów kwadratowych) i prawa własności budynków znajdujących się na tym gruncie. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta najpóźniej do dnia 20 grudnia 2012 r. Cena zbycia powyższej nieruchomości została ustalona na kwotę 1.900.000,00 zł netto.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust. 2 pkt. 2

kom ebi zdz/