T2 INVESTMENT SA zawarcie warunkowej umowy pożyczki ze spółką zależną

Numer: 5/2010
Data: 30.01.2010 10:39

Zarząd Emitenta informuje o zawarciu warunkowej umowy pożyczki ze spółką zależną – T2 Inkubator Sp. z o.o., na podstawie której zobowiązał się do udzielenia tej spółce pożyczki, pod warunkiem uzyskania przez nią dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w odniesieniu do Działania 1.4 – Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji. W przypadku spełnienia się powyższego warunku, wartość pożyczki wynosić będzie 2.700.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych). W przypadku faktycznego udzielenia przedmiotowej pożyczki, ostateczny termin jej spłaty przypadać będzie na dzień 31 grudnia 2014 r., a jej oprocentowanie wynosić będzie 5%.

T2 Inkubator Sp. z o.o. jest spółką w 100% zależną od T2 Investment S.A., a jej kapitał zakładowy wynosi 50 tys. zł. Spółka ta została utworzona w celu realizacji projektu polegającego na utworzeniu i prowadzeniu inkubatora przedsiębiorczości, przy założeniu pozyskania w tym celu środków z programu wskazanego powyżej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

kom ebi zdz/