Powołania do Rady Nadzorczej Medcamp SA

Numer: 14/2022
Data: 24.11.2022 11:06

Zarząd Medcamp S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 października 2022 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Emitenta na kolejną kadencję Pana Mariusza Koitkę, Pana Michała Zielińskiego, Pana Łukasza Dominika Górskiego, Pana Andrzeja Dulnika i Pana Bogdana Kasprzyka

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej zostaną opublikowane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu