Korekta raportu rocznego za 2013 rok

Numer: 12/2014
Data: 20.05.2014 15:54

Korekta raportu rocznego za 2013 rok

Zarząd T2 Investment S.A. informuje, iż w opublikowanym raporcie rocznym za rok 2013 w „Opinii niezależnego biegłego rewidenta” w punkcie 8 wystąpił błąd pisarski.

Było: „Nie zgłaszając zastrzeżeń, co do rzetelności i jasności załączonego sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę, iż Zarząd Spółki przeprowadził wycenę akcji LMB Capital S.A., której akcje nie są notowane na rynku regulowanym, a zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości wyceniane są wg wartości godziwej, opartej na metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Wartość godziwa akcji w badanym sprawozdaniu finansowym wyniosła 9 078,7 tys. zł.

Jest: „Nie zgłaszając zastrzeżeń, co do rzetelności i jasności załączonego sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę, iż Zarząd Spółki przeprowadził wycenę akcji LMB Capital S.A., której akcje nie są notowane na rynku regulowanym, a zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości wyceniane są wg wartości godziwej, opartej na metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Wartość godziwa akcji w badanym sprawozdaniu finansowym wyniosła 3 468,4 tys. zł”

Pozostała treść raportu jak też treść opinii biegłego rewidenta z badania pozostają bez zmian.
Z uwagi na powyższą omyłkę Emitent załącza do niniejszego raportu skorygowaną opinię oraz raport z badania biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Prezes Zarządu