Genxone S.A. postawił pierwsze laboratorium kontenerowe 2 klasy bezpieczeństwa BSL-2

Numer: 20/2020
Data: 23.04.2020 07:38

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 2020
Data sporządzenia: 2020-04-23
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Genxone S.A. postawił pierwsze laboratorium kontenerowe 2 klasy
bezpieczeństwa _BSL-2_
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/20 Emitent informuje, że Genxone S.A. wraz z
NewLab Systems sp. z o.o. przygotował oraz zainstalował pierwsze nowoczesne
diagnostyczne laboratorium kontenerowe 2 klasy bezpieczeństwa _BSL -2_. Laboratorium o
powierzchni 50 m2 zostało ulokowane na parkingu przy siedzibie spółki w Złotnikach k.
Poznania, jest w pełni wyposażone oraz spełnia wszelkie niezbędne normy do prowadzenia
prac z zakresu molekularnej diagnostyki laboratoryjnej, w tym wymogów związanych z
diagnostyką wirusa SARS-CoV-2. Laboratorium to umożliwi Genxone S.A. znaczne
zwiększenie przepustowości laboratoryjnej badań identyfikujących wirusa SARS – CoV – 2.
Genxone S.A. planuje rozpocząć prace w laboratorium od 27 kwietnia 2020 roku. Zaletą
projektu jest niewątpliwie fakt, że po ustaniu konieczności wykonywania testów na obecność́
koronawirusa w danym miejscu, laboratorium będzie można wykorzystać do
przeprowadzenia innych, molekularnych badań diagnostycznych, a w razie potrzeby
przetransportować oraz zainstalować je w innym miejscu.
Spółka NewLab Systems sp. z o.o. pracuje nad utworzeniem kolejnych mobilnych
laboratoriów diagnostycznych w celu zwiększania możliwości przeprowadzania testów na
obecność wirusa SARS – Cov – 2. Dostrzegając potencjał projektu Emitent wraz z wyżej
wymienionymi spółkami zamierza zainicjować współpracę mającą na celu wdrożenie
projektu mobilnego laboratorium poza granicami Polski. W tym celu Emitent złoży stosowne
oferty placówkom medycznym w krajach europejskich, przy czym w pierwszej kolejności
będą to podmioty z państw najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa. W ocenie
Emitenta laboratoria kontenerowe mają szanse realnie przyczynić się do zwiększenia ilości
wykonywanych testów na obecność SARS – Cov – 2 w skali ogólnopolskiej i europejskiej.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDCAMP S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-179 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jeleniogórska 16C/3
_ulica_ _numer_
795522055
_telefon_ _fax_
www.medcampsa.pl
_e-mail_ _www_
7823089018 639525179
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-23 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu