Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Numer: 7/2013
Data: 25.03.2013 18:36

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-25
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka T2 INVESTMENT S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu dzisiejszym od Pana Tomasza Tylińskiego, Pan Tomasz Tyliński zmniejszył zaangażowanie kapitałowe w Spółce poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku wniesienia 1.975.000 akcji Spółki w drodze aportu do spółki ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu w dniu 22 marca 2013 roku.

Przed dokonaniem ww. transakcji Pan Tomasz Tyliński posiadał bezpośrednio 1.985.203 akcji Spółki, co dawało 1.985.203 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 32,28% (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień 22 marca 2013 roku Pan Tomasz Tyliński posiadał bezpośrednio 10.203 akcje Spółki co daje 10.203 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki i ~0,01% (w zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku) udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki.

Pan Tomasz Tyliński poinformował, że nie posiada akcji Spółki pośrednio i nie ma podmiotów od niego zależnych, które posiadałyby akcje Spółki.

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Pan Tomasz Tyliński nie wykluczył zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-25 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu