Transakcje akcjami Emitenta

Numer: 7/2011
Data: 05.08.2011 08:40

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2011
Data sporządzenia: 2011-08-05
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Transakcje akcjami Emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd T2 INVESTMENT S.A. informuje, że w dniu 4 sierpnia 2011 r. otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej, sporządzone stosownie do art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, że w dniu 29 lipca 2011 r. członek Rady Nadzorczej nabył na rynku NewConnect 11.300 akcji Emitenta po średniej cenie zakupu wynoszącej 2,20 zł za akcję.
Osoba przekazująca informację nie wyraziła zgody na publikację swych danych osobowych.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-08-05 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu