Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Numer: 5/2013
Data: 25.03.2013 18:10

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-25
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób maj¹cych dostêp do informacji poufnych
Treść raportu:
Spółka T2 INVESTMENT S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od Pana Tomasza Tylińskiego – Prezesa Zarządu Spółki, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Pan Tomasz Tyliński, w Poznaniu, w dniu 22 marca 2013 roku zbył 1.975.000 akcji Spółki, w cenie wynoszącej 2,50 zł (dwa złote 50/100) za jedną akcję, na rzecz spółki ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu, tj. podmiotu blisko związanego w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, w drodze wniesienia aportu w rozumieniu art. 132 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W wyniku ww. transakcji spółka ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, będąca osobą blisko związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy nabyła w dniu 22 marca 2013 roku ww. akcje Spółki.

Podstawa prawna:
1) art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.),
2) art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-25 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu