Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

Numer: 4/2008
Data: 03.10.2008 16:53

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2008
Data sporządzenia: 2008-10-03
Skrócona nazwa emitenta
TECHNOPARK 2 S.A.
Temat
Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osÛb majπcych dostÍp do informacji poufnych
Treść raportu:
Emitent informuje, iż w dniu 3 października 2008 r. otrzymał zawiadomienie od p. Tomasza Tylińskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, o nabyciu łącznie 1.871 akcji TECHNOPARK 2 SA, przy czym: w dniu 30.09.2008 r. p. Tomasz Tyliński nabył 1.771 akcji po średniej cenie zakupu wynoszącej 6,41 zł za akcję, a w dniu 1 października 2008 r. nabył 100 akcji po średniej cenie zakupu wynoszącej 6,20 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-10-03 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu