Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 5 stycznia 2010 r.

Numer: 1/2010
Data: 06.01.2010 10:27

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2010
Data sporządzenia: 2010-01-06
Skrócona nazwa emitenta
TECHNOPARK 2 S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 5 stycznia 2010 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd T2 INVESTMENT S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 stycznia 2010 r., akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu byli: p. Tomasz Tyliński, któremu z posiadanych akcji przysługiwało 1.972.150 głosów, co stanowiło 50,81% głosów na tym walnym zgromadzeniu i co stanowi 32,07% głosów w ogólnej liczbie głosów, Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu, której z posiadanych akcji przysługiwało 1.332.000 głosów, co stanowiło 34,32% głosów na tym walnym zgromadzeniu, i co stanowi 21,66% głosów w ogólnej liczbie głosów, BLUMERANG PRE IPO S.A. z siedzibą w Poznaniu, której z posiadanych akcji przysługiwało 308.000 głosów, co stanowiło 7,94% głosów na tym walnym zgromadzeniu, i co stanowi 5,01% głosów w ogólnej liczbie głosów, BLUMERANG S.A. z siedzibą w Poznaniu, której z posiadanych akcji przysługiwało 268.930 głosów, co stanowiło 6,93% głosów na tym walnym zgromadzeniu, i co stanowi 4,37% głosów w ogólnej liczbie głosów.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-01-06 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu