Walne Zgromadzenie

OGŁOSZENIE:

Zarząd MEDCAMP S.A. (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 3  lipca 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie spółki przy ul. Jeleniogórskiej 16 c/3 w Poznaniu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał :


OGłoszenia ARCHIWALNE:

OGŁOSZENIE:

Zarząd MEDCAMP S.A. (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 31  lipca 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie spółki przy ul. Jeleniogórskiej 16 c/3 w Poznaniu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał :

 

OGŁOSZENIE:

Zarząd MEDCAMP S.A. (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)  zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 08 kwietnia 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie spółki przy ul. Jeleniogórskiej 16  w Poznaniu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał :

MEDCAMP_OGŁOSZENIE_NWZ.pdf

MEDCAMP_PROJEKTY UCHWAŁ na NWZ.pdf

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA I FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA NWZ

 

OGŁOSZENIE:

Zarząd MEDCAMP S.A. (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 28  czerwca 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie spółki przy ul. Jasielskiej 16 A w Poznaniu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał :

OGŁOSZENIE.pdf

Uchwały na ZWZ MEDCAMP – projekt.pdf

Wzor pełnomocnitwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu.pdf

Informacja_ogolna_liczba_akcji – MEDACMP.pdf

 

Ogłoszenie

Zarząd MEDCAMP S.A. (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 12  czerwca 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie spółki przy ul. Jasielskiej 16 A w Poznaniu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał :

Ogloszenie_o_ZWZA_Medcamp.PDF

Uchawły na ZWZ MEDCAMP – projekty.PDF

Pelnomocnictwo.DOCX

Informacja_ogolna_liczba_akcji – MEDCAMP.PDF

FORMULARZ.DOCX

Instrukcja_dla_Pelnomocnika_do_glosowania.PDF

Ogłoszenie

Zarząd MEDCAMP S.A. (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 12  czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie spółki przy ul. Jasielskiej 16 A w Poznaniu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał :

 

Ogłoszenie

Zarząd MEDCAMP S.A. (Emitent) informuje, że Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDCAMP S.A. na zgromadzeniu zwołanym w dniu 14 czerwca 2016 roku zarządziła przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDCAMP S.A. nastąpi 14 lipca 2016 roku o godzinie 10:00 w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 16 A.

 

Zarząd MEDCAMP S.A. (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 14  czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie spółki przy ul. Jasielskiej 16 A w Poznaniu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał :

ARCHIWUM

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd T2 Investment S.A. (Emitent) informuje, że Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie T2 Investment  S.A.  na zgromadzeniu zwołanym w dniu 22 grudnia 2015 roku zarządził przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia T2 Investment S.A. nastąpi 08 stycznia 2016 roku o godzinie 10:00 w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 16 A

Zmiana porządku obrad NWZ zwołanego na 22 grudnia 2015 r.

W związku z otrzymaniem żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia T2 Investment S.A., Emitent w załączeniu przedstawia aktualny porządek obrad wraz z projektami wszystkich uchwał na NWZ zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki. Emitent dołącza się również Opinię Zarządu T2 Investment S.A. zawierającą uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz zasad ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach tego kapitału. Zamieszczamy również umotywowanie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy T2 Investment S.A. z dnia 22.12.2015r. o zmianie §4a ust.1,2 oraz 3 statutu Spółki.

Ogłoszenie

Zarząd T2 Investment S.A. (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)  zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 22  grudnia 2015 r. o godz. 12:00 w siedzibie spółki przy ul. Jasielskiej 16 A w Poznaniu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał :

Archiwum

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd T2 INVESTMENT S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2015 r.

Załączniki: