Zmiana adresu siedziby spółki Medcamp SA

Numer: 3/2024
Data: 02.04.2024 17:50

Zarząd Medcamp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”. „Emitent”) niniejszym informuje o podjęciu w dniu 2 kwietnia 2024 roku przez Zarząd Emitenta uchwały o zmianie adresu siedziby Spółki.

Zgodnie z treścią ww. uchwały Zarządu, z dniem powzięcia uchwały, zmianie ulega adres siedziby Spółki z dotychczasowego, tj. ul. Jeleniogórska 16c/3, 60-179 Poznań na nowy następujący adres:

ul. Juliusza Słowackiego 55/1
60-521 Poznań

Jest to jednocześnie nowy adres do korespondencji Spółki.

Na dzień publikacji niniejszego raportu przedmiotowa zmiana adresu siedziby nie została jeszcze ujawniona w KRS.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu