Zamierzone Zmiany w statucie spółki

Numer: 14/2015
Data: 27.11.2015 16:02

Zarząd Spółki T2 INVESTMENT S.A. informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 22 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki planowane są zmiany Statutu Spółki.

Obecnie obowiązująca treść §4a ust. 4 statutu Spółki:
„§4a
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru będą uważane za podjęte wówczas, jeżeli głosy nad uchwałami oddali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden nie głosował przeciwko.”

Proponowana treść §4a ust. 4 statutu Spółki:
„§4a
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru będą uważane za podjęte wówczas, jeżeli głosy nad uchwałami oddali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden nie głosował przeciwko.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Prezes Zarządu