Wniesienie wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki Komorniki Z1 sp. z o.o.

Numer: 19/2014
Data: 05.11.2014 17:06

Wniesienie wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki Komorniki Z1 sp. z o.o.

Zarząd T2 INVESTMENT S.A.(„Emitent“) informuje, że w dniu 5 listopada 2014 roku odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Komorniki Z1 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Spółka“), na którym powzięto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie nowych udziałów Spółki, z których część przeznaczona została do objęcia przez Emitenta.

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym złożył oświadczenie o przystąpieniu do Spółki i objęciu 2.100 udziałów w Spółce oraz wniósł do Spółki tytułem wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki aport o wartości 2.100.000,00 zł w postaci udziału wynoszącego 7/10 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Komornikach oraz we własności posadowionych na tej nieruchomości budynków, dla których to praw Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO2P/00135945/2.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2. pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Prezes Zarządu