Uzupełnienie raportu rocznego za rok 2017

Numer: 7/2018
Data: 29.06.2018 16:30

Zarząd Spółki Medcamp S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2018 z dnia 11 maja 2018 roku dotyczącego publikacji raportu rocznego za rok 2017, w załączeniu przekazuje skorygowany raport roczny za rok obrotowy 2017.
Korekta polega na dołączeniu rachunku zysku i strat Emitenta za rok obrotowy 2017 do raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2017.
Pozostałe elementy raportu rocznego za rok 2017, opublikowanego przez Emitenta raportem bieżącym EBI nr 3/2018 z dnia 11 maja 2018 roku nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. pkt 3) Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport_roczny_za_2017.PDF

1.Medcamp_sprawozdanie_finansowe_2017.PDF

2.Sprawozdanie_zarzadu_za_2017.PDF

3.Medcamp_sprawozdanie_bieglego_rewidenta.PDF