T2 INVESTMENT SA zbycie akcji Holicon Group SA przez spółkę portfelową

Numer: 15/2012
Data: 01.10.2012 15:38

Zarząd T2 Investment S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od spółki portfelowej LMB Capital S.A., iż w dniu 24 września 2012 r. LMB Capital S.A. zbyła 3.550.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 każda akcja w spółce Holicon Group S.A. po 1,22 zł za jedną akcję, czyli za łączną cenę 4.331.000 zł, na rzecz SPV Poznan 7376 Sp. z o.o.. Akcje te stanowiły 41,28% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Holicon Group S.A.. W wyniku tej transakcji LMB Capital S.A. dokonała zbycia wszystkich posiadanych przez LMB Capital S.A. akcji Holicon Group S.A. i tym samym dokonała w całości wyjścia z przeprowadzonej w roku 2010 inwestycji kapitałowej, w ramach wykupu menedżerskiego Holicon Sp. z o.o..

LMB Capital S.A. uzyskała 781.000 zł zysku na tej transakcji.

LMB Capital S.A. jest podmiotem powołanym w celu realizacji inwestycji kapitałowych, w szczególności inwestycji w wykupy menedżerskie i lewarowane. T2 Investment S.A. posiada 685.000 akcji LMB Capital S.A., co stanowi 10,3% udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2. pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.