T2 INVESTMENT SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Numer: 7/2013
Data: 25.03.2013 19:23

Spółka T2 INVESTMENT S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu dzisiejszym od Pani Beaty Tylińskiej, Pani Beata Tylińska zmniejszyła bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe w Spółce poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku wniesienia 900.000 akcji Spółki w drodze aportu do spółki ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu w dniu 22 marca 2013 roku.

Przed dokonaniem ww. transakcji Pani Beata Tylińska posiadała bezpośrednio 902.628 akcji Spółki, co dawało 902.628 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 14,68% udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki.

Pani Beata Tylińska poinformowała, że spółka ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu jest podmiotem od niej pośrednio zależnym (poprzez spółkę ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) i posiadającym akcje Spółki. Wobec powyższego po dokonaniu ww. transakcji Pani Beata Tylińska nadal posiada tę samą liczbę akcji Spółki, przy czym jest to zarówno posiadanie pośrednie poprzez ww. podmiot zależny, jak i bezpośrednie.

Na dzień 22 marca 2013 roku Pani Beata Tylińska posiadała:

1) pośrednio 900.000 akcji Spółki, co dawało 900.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 14,63% (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

2) bezpośrednio 2.628 akcji Spółki, co dawało 2.628 głosów na walnym zgromadzeniu Współki i 0,01% (w zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku) udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień 22 marca 2013 roku Pani Beata Tylińska posiadała zatem bezpośrednio i pośrednio 902.628 akcji Spółki, co dawało 902.628 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 14,68% (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki.

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Pani Beata Tylińska nie wykluczyła zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO