T2 INVESTMENT SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Numer: 8/2013
Data: 25.03.2013 19:23

Spółka T2 INVESTMENT S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu dzisiejszym od Pana Tomasza Tylińskiego, Pan Tomasz Tyliński zmniejszył zaangażowanie kapitałowe w Spółce poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku wniesienia 1.975.000 akcji Spółki w drodze aportu do spółki ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu w dniu 22 marca 2013 roku.

Przed dokonaniem ww. transakcji Pan Tomasz Tyliński posiadał bezpośrednio 1.985.203 akcji Spółki, co dawało 1.985.203 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 32,28% (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień 22 marca 2013 roku Pan Tomasz Tyliński posiadał bezpośrednio 10.203 akcje Spółki co daje 10.203 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki i ~0,01% (w zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku) udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki.

Pan Tomasz Tyliński poinformował, że nie posiada akcji Spółki pośrednio i nie ma podmiotów od niego zależnych, które posiadałyby akcje Spółki.

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Pan Tomasz Tyliński nie wykluczył zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.