T2 INVESTMENT SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Numer: 10/2013
Data: 25.03.2013 19:27

Spółka T2 INVESTMENT S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu dzisiejszym od spółki ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanej przez Panią Beatę Tylińską działającą jako Prezes Zarządu ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, będącej komplementariuszem ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, spółka ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna na skutek bezpośredniego nabycia akcji Spółki przekroczyła próg 33 1/3 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Bezpośrednie nabycie akcji Spółki przez ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna nastąpiło w wyniku wniesienia 2.875.000 akcji Spółki w drodze aportu do spółki ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna w dniu 22 marca 2013 roku.

Przed dokonaniem ww. transakcji ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna nie posiadała akcji Spółki bezpośrednio ani pośrednio.

Na dzień 22 marca 2013 roku ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna posiadała bezpośrednio 2.875.000 akcji Spółki, co dawało 2.875.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 46,75% (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki i nie posiadała akcji Spółki pośrednio.

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna nie wykluczyła zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna poinformowała także, że nie ma podmiotów od niej zależnych, które posiadają akcje Spółki.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.