T2 INVESTMENT SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Numer: 13/2013
Data: 05.04.2013 12:31

Spółka T2 INVESTMENT S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi w dniu dzisiejszym od:

1. spółki ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanej przez Panią Beatę Tylińską działającą jako Prezes Zarządu ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, będącej komplementariuszem ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna,

2. spółki BLUMERANG INVESTORS S.A. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanej przez Pana Tomasza Tylińskiego,

3. spółki MOONROCK ENTERPRISE S.A. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanej przez Tomasza Tylińskiego,

doszło do następujących zdarzeń:

Ad. 1

Spółka ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, na skutek zbycia w dniu 04 kwietnia 2013 roku 2.875.000 akcji Spółki, przestała być akcjonariuszem Spółki.

Przed dokonaniem ww. transakcji ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna posiadała bezpośrednio 2.875.000 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A akcji Spółki, co dawało 2.875.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 46,75% udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu ww. transakcji Obowiązana nie posiada akcji Spółki bezpośrednio ani pośrednio.

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna nie wykluczyła zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna poinformowała także, że nie ma podmiotów od niej zależnych, które posiadają akcje Spółki.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Ad. 2

Spółka BLUMERANG INVESTORS S.A. na skutek nabycia w dniu 04 kwietnia 2013 roku 2.875.000 akcji Spółki przekroczyła próg 50% udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem ww. transakcji BLUMERANG INVESTORS S.A. posiadała bezpośrednio 312.487 akcji Spółki, co dawało 312.487 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 5,08% udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu ww. transakcji BLUMERANG INVESTORS S.A. posiada bezpośrednio 3.187.487 (trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji Spółki, co daje 3.187.487 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 51,83% udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki.

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia BLUMERANG INVESTORS S.A. nie wykluczyła zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

BLUMERANG INVESTORS S.A. poinformowała także, że nie ma podmiotów od niej zależnych, które posiadają akcje Spółki.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Ad. 3

Spółka MOONROCK ENTERPRISE S.A., na skutek bezpośredniego nabycia przez BLUMERANG INVESTORS S.A. w dniu 04 kwietnia 2013 roku 2.875.000 akcji Spółki, pośrednio przekroczyła próg 50% udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem ww. transakcji MOONROCK ENTERPRISE S.A. posiadała bezpośrednio 268.930 akcji Spółki, co dawało 268.930 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 4,37% udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio (poprzez BLUMERANG INVESTORS S.A.) 312.487 akcji Spółki, co dawało 312.487 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 5,08% udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki.

W sumie MOONROCK ENTERPRISE S.A. przed ww. transakcją posiadała pośrednio i bezpośrednio 581.417 akcji Spółki, co dawało 581.417 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 9,45% udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu ww. transakcji MOONROCK ENTERPRISE S.A. posiada bezpośrednio 268.930 akcji Spółki, co daje 268.930 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 4,37% udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio (poprzez BLUMERANG INVESTORS S.A.) 3.187.487 (trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji Spółki, co daje 3.187.487 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 51,83% udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki.

W sumie po dokonaniu ww. transakcji MOONROCK ENTERPRISE S.A. posiada pośrednio i bezpośrednio 3.456.417 akcji Spółki, co daje 3.456.417 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 56,20% udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki.

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia MOONROCK ENTERPRISE S.A. nie wykluczyła zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

MOONROCK ENTERPRISE S.A. poinformowała także, że poza spółką BLUMERANG INVESTORS S.A. nie ma podmiotów od niej zależnych, które posiadają akcje Spółki.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

kom ebi amp/