T2 INVESTMENT SA zawarcie porozumienia transakcyjnego oraz warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

Numer: 6/2014
Data: 21.02.2014 12:51

Zarząd T2 Investment S.A. informuje, że w dniu 20 lutego 2014 roku Emitent zawarł ze spółką Denega sp. z o.o. porozumienie, na podstawie którego strony uregulowały wzajemne prawa i obowiązki związane z planowaną transakcją polegającą na nabyciu przez T2 Investment S.A. nieruchomości położonej w miejscowości Karwieńskie Błota.

W wykonaniu tego porozumienia strony zawarły w formie aktu notarialnego warunkową umowę sprzedaży nieruchomości, na podstawie której Emitent zobowiązał się do nabycia nieruchomości położonej w Karwieńskich Błotach pod warunkiem niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz posiadania odpowiednich środków pieniężnych na zapłatę ceny. Cena za nieruchomość została ustalona na kwotę 3.150.000 zł. Umowa przeniesienia nieruchomości powinna zostać zawarta w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia warunkowej umowy sprzedaży. Emitent ma prawo odstąpienia od warunkowej umowy sprzedaży w terminie 6 miesięcy od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny.

Ponadto w dniu 20 lutego 2014 roku Emitent zawarł z Denega sp. z o.o. porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wspólnej inwestycji na nieruchomości w Karwieńskich Błotach. W szczególności Denega sp. z o.o. zobowiązała się wobec Emitenta do współpracy przy uzyskiwaniu wszelkich zgód i pozwoleń na budowę na nieruchomości oraz zmianie przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2. pkt1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.