T2 INVESTMENT SA zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

Numer: 17/2012
Data: 21.12.2012 20:36

Zarząd T2 INVESTMENT S.A. informuje, iż w dniu 20 grudnia 2012 r. upłynął termin zawarcia umowy przyrzeczonej, której stroną była spóła zależna Emitenta – T2 Szamotuły Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, a której przedmiotem była sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Szamotułach (województwo wielkopolskie), o powierzchni 7.481 m2 (słownie: siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden metrów kwadratowych) i prawa własności budynków znajdujących się na tym gruncie. Do zawarcia umowy przyrzeczonej nie doszło z przyczyn niezależnych od T2 Szamotuły Sp. z o.o.

Zarząd T2 Szamotuły Sp. z o.o. w dalszym ciągu prowadzi negocjacje w celu zbycia niniejszej nieruchomości.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust. 2 pkt. 2

kom ebi mln/