T2 INVESTMENT SA umowa lock-up na akcjach PBO ANIOŁA SA

Numer: 8/2011
Data: 11.04.2011 07:39

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 7 kwietnia 2011 r. zawarł z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. siedzibą w Poznaniu umowę o ograniczeniu rozporządzania 1.080.000 akcjami PBO ANIOŁA S.A.z siedzibą w Kostrzynie, będących własnością Emitenta. Umowa zawarta została na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Emitent zobowiązał się nie sprzedawać, nie obciążać, ani nie rozporządzać w jakikolwiek inny sposób akcjami, w tym w szczególności nie sprzedawać i nie obciążać tych akcji na rzecz osób trzecich, a także nie rozporządzać akcjami w jakikolwiek inny sposób, który mógłby rodzić konsekwencje w postaci zmiany właścicielstwa akcji, a w szczególności do nie zastawiania akcji pod zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez siebie lub osoby trzecie. Emitent do dnia pierwszego notowania akcji PBO ANIOŁA S.A. na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. doprowadzi do zapisania na swoim rachunku papierów wartościowych posiadanych przez siebie akcji oraz złoży dyspozycję blokady tych akcji. Lock-up został ustanowiony w związku z ofertą publiczną akcji serii C spółki PBO ANIOŁA S.A. Szczegółowe warunki umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami, zawartej przez Emitenta z DM BZ WBK S.A. przedstawione zostaną w prospekcie emisyjnym PBO ANIOŁA S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.