T2 INVESTMENT SA uchwała w sprawie poręczenia udzielonego LMB CAPITAL SA

Numer: 9/2012
Data: 13.06.2012 15:47

Zarząd Spółki T2 INVESTMENT S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 czerwca 2012 roku podjął uchwałę o częściowym poręczeniu wierzytelności z obligacji wyemitowanych LMB CAPITAL S.A. (Spółka), której Emitent jest akcjonariuszem.

Spółka wyemituje, w seriach, w sumie 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych z terminem wykupu do 30 grudnia 2015 roku. Obligacje będą oprocentowane wg. zmiennej stawki równej WIBOR6M, powiększonej o marżę w wysokości 500 p.b.

Poręczenie Emitenta obejmuje wierzytelności wynikające z wartości nominalnej obligacji, kwoty odsetek należnych obligatariuszowi z tytułu nabycia obligacji oraz odsetek ustawowych od niezapłaconych przez Spółkę kwot. Emitent poręcza wskazane wierzytelności maksymalnie do wysokości 6.000.000 (sześciu milionów) złotych. Emitent poręcza wierzytelności wynikające z każdej obligacji proporcjonalnie do maksymalnej wysokości poręczenia. Poręczenie pozostaje w mocy do czasu spłaty poręczonych wierzytelności, nie dłużej jednak niż do dnia 30 grudnia 2018 roku.

Spółka T2 INVESTMENT S.A. (Emitent) posiada 10,42 % w kapitale LMB CAPITAL S.A. i zamierza w przyszłości zwiększyć swój udział.

LMB CAPITAL S.A. jest firmą inwestycyjną o charakterze funduszu wyspecjalizowanego w dokonywaniu inwestycji w wykupy przedsiębiorstw (buyouts).

W obszarze zainteresowania LMB CAPITAL S.A. leżą w szczególności transakcje realizowane z wykorzystaniem finansowania dłużnego, czyli wykupy lewarowane (LBO – Leveraged Buy Outs) i przejęcia dokonywane wspólnie z menedżerami, czyli wykupy menedżerskie (MBO – Management Buy Outs).

Struktura kapitałowa LMB CAPITAL S.A.:

Bank SGB S.A. 50 %

BLUMERANG INVESTORS S.A. 39,70 %

T2 INVESTMENT S.A. 10,30 %

Podstawa prawna: §3 ust 2 pkt 3 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

kom ebi amp/