T2 INVESTMENT SA korekta raportu za II kwartał 2012 r.

Numer: 14/2012
Data: 03.09.2012 14:24

Zarząd Emitenta informuje iż w raporcie za II kwartał 2012 roku numer 13/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku omyłkowo nie podał zgodnie z §5 ust. 4.1 pkt 7) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu informacji o strukturze akcjonariatu Emitenta, nie wskazał akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Niniejszym poniżej struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 14 sierpnia 2012 roku:

1) Tomasz Tyliński – 1.975.249 akcji/głosów stanowiących 32,12 % w ogólnej liczbie głosów

2) Beata Schmidt-Tylińska – 900.000 akcji/głosów stanowiących 14,63% w ogólnej liczbie głosów

3) BLUMERANG S.A. – 268.930 akcji/głosów stanowiących 4,4 % w ogólnej liczbie głosów

4) BLUMERANG INVESTORS S.A. – 312.487 akcji/głosów stanowiących 5,1% w ogolnej liczbie głosów

5) INVESTCON GROUP S.A. – 1.332.000 akcji/głosów stanowiących 21,65% w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z § 5 ust. 4.1. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”