T2 INVESTMENT SA korekta raportu nr 26/2009 w sprawie zwołania NWZ

Numer: 27/2009
Data: 30.11.2009 17:47

Zarząd spółki T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, koryguje wcześniejszą informację podaną w raporcie nr 26/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku o terminie, na który zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i jednocześnie informuje, że Zgromadzenie to zostało zwołane na dzień 5 stycznia 2010 r., na godzinę 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Jasielskiej 16 A w Poznaniu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane w dniu 30 listopada 2009 r. poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych), tzn. poprzez zamieszczenie raportu w systemie ESPI.

W związku z powyższym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna w dniu 14 grudnia 2009 r., o którym była mowa w raporcie nr 26/2009, nie odbędzie się.

Szczegółowe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 5 stycznia 2010 roku przekazujemy w załączeniu.