T2 INVESTMENT SA aneks do umowy pożyczki

Numer: 8/2010
Data: 18.03.2010 16:54

Zarząd Emitenta informuje o zawarciu aneksu do warunkowej umowy pożyczki ze spółką zależną – T2 Inkubator Sp. z o.o., o zawarciu której Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 5/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. Zgodnie z postanowieniami powyższego aneksu wartość pożyczki została zwiększona do kwoty 3.200.000 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) złotych. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.