Rejestracja zmian statutu Emitenta

Numer: 5/2016
Data: 18.02.2016 11:51

W dniu 17 lutego 2016 roku, Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu dokonał rejestracji następujących zmian statutu Emitenta.

Dotychczas obowiązująca treść §1 ust. 1 Statutu
1. „Firma Spółki brzmi: T2 Investment Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej 
firmy: T2 Investment S.A.”

Aktualnie obowiązująca treść §1 ust. 1 Statutu
1. „Firma Spółki brzmi: MEDCAMP Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej
firmy: MEDCAMP S.A.”

Dotychczas obowiązująca treść §1 ust. 3 Statutu
3. „Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: TECHNOPARK 2 Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, a jej założycielami są dotychczasowi wspólnicy TECHNOPARK 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w następujących osobach: Tomasz Tyliński, Beata Schmidt- Tylińska, Mariusz Obszański, Grzegorz Gońda, Grzegorz Piasecki, Krzysztof Zalewski, Tomasz Mazurczak, Maciej Pawliński, Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu, Blumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu oraz Michał Gajewski”.

Aktualnie obowiązująca treść § 1ust. 3 Statutu
3. „Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: TECHNOPARK 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.”

Dotychczas obowiązująca treść §2 Statutu
„Przedmiot działalności Spółki stanowią:
1) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
2) wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
3) pośrednictwo w obronie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
4) zarządzanie nieruchomościami wykonane za zlecenie (PKD 68.32.Z),
5) realizacja projektów budowalnych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
6) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
7) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
8) roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),
9) roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielnych (PKD 42.21.Z),
10) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
11) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
12) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
13) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
14) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
15) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
16) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
17) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych(PKD 70.10.Z),
18) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
19) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
20) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
21) działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
22) stosunki międzyludzkie ( public relations ) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
23) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
24) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
25) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).
W przypadku, gdyby podjęcie przez Spółkę którejkolwiek z powyższych dziedzin działalności wymagało uzyskania stosownej koncesji lub zezwolenia właściwych organów administracji, podjęcie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji” .

Aktualnie obowiązująca treść §2 Statutu
„Przedmiot działalności Spółki stanowią:
1) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z),
2) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),
3) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),
4) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z)
5) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z)
6) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
7) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)
8) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
9) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
10) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
11) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)
12) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z)
13) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
14) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
15) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
16) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z)
17) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
18) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
19) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
20) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)

W przypadku, gdyby podjęcie przez Spółkę którejkolwiek z powyższych dziedzin działalności wymagało uzyskania stosownej koncesji lub zezwolenia właściwych organów administracji, podjęcie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.”

Dotychczas obowiązująca treść §4a ust. 1 – 4 Statutu
1. „W terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące jedenastego (31.12.2011 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.612.500,00 zł (cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy pięćset złotych), (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach zarówno ofert prywatnych jak i ofert publicznych.

3. Zarząd może wydać kolejne akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru będą uważane za podjęte wówczas, jeżeli głosy nad uchwałami oddali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden nie głosował przeciwko”.

Aktualnie obowiązująca treść §4a ust. 1-3 Statutu
1. „W terminie do dnia 1 grudnia 2018 r. zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.612.500,00 zł (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach zarówno ofert prywatnych jak i ofert publicznych.
3. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru będą uważane za podjęte wówczas, jeżeli głosy nad uchwałami oddali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden nie głosował przeciwko”.

Dotychczas obowiązująca treść §6 ust.1 Statutu
1. „W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych 
i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie”.

Aktualnie obowiązująca treść §6 ust.1 Statutu
1. „W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych 
i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Na miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej.”

Dotychczas obowiązująca treść §8 ust. 2 Statutu
2. „Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. O liczbie członków Zarządu we wskazanych w ust. 1 granicach decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

Aktualnie obowiązująca treść §8 ust. 2 Statutu
2. „Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą Spółki. O liczbie członków Zarząd we wskazanych w ust. 1 granicach decyduje Rada Nadzorcza Spółki. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.”

Dotychczas obowiązująca treść §8 ust. 7 Statutu w brzmieniu:
7. „Do dokonania czynności powodującej zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu. Czynność dokonana z uchybieniem wskazanego w zdaniu poprzedzającym obowiązku jest skuteczna wobec osób trzecich, zaś członek zarządu ponosi odpowiedzialność wewnętrzną wobec Spółki”.
została usunięta

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect”.
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu