Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Numer: 18/2016
Data: 06.09.2016 16:25

Zarząd MEDCAMP S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 6 września 2016 roku Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 6.150.000,00 zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) o kwotę 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) do kwoty 26.150.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 20.000.000 (dwadzieścia milionów) nowych akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do numeru 20000000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
Po rejestracji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 26.150.000,00 zł i dzieli się na:
a) 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 0000001 do 6150000.
b) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 00000001 do 20000000.

Podstawa prawna: § 3. ust. 1 pkt 2) załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu