Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą

Numer: 19/2016
Data: 06.09.2016 17:00

Zarząd MEDCAMP S.A. („Emitent”) informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2016 (Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta) Rada Nadzorcza ustaliła treść nowego tekstu jednolitego Statutu Emitenta.
Jednocześnie Emitent przekazuje treść tekstu jednolitego Statutu Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt 2b) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu