Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Medcamp Spółka Akcyjna MEDCAMP

Numer: 11/2022
Data: 24.11.2022 11:03

Zarząd spółki Medcamp S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 26 sierpnia 2022 r. powołała do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Dulnika, ze skutkiem od dnia 27 sierpnia 2022 r. Kadencja nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki upływa wraz z upływem kadencji pozostałych, obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys zawodowy powołanego nowego członka Rady Nadzorczej, wymagany zgodnie § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym, niezwłocznie po otrzymaniu przez Zarząd Spółki.

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu