Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH, uzupełnienie porządku obrad ZWZ Spółki zwołanym na dzień 5 sierpnia 2022

Numer: 7/2022
Data: 18.07.2022 14:46

Zarząd spółki pod firmą Medcamp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 15 lipca 2022 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, firmy Moonrock SA („Akcjonariusz”), reprezentującego ponad 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 sierpnia 2022 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym EBI nr 6/2022 („ZWZ”).

Żądania zostały złożone na podstawie art. 401 § 1 w zw. z § 4 Kodeksu spółek handlowych i obejmują dodanie do porządku obrad ZWZ punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad ZWZ zgodnie z żądaniem zgłoszonym przez Akcjonariusza poprzez dodanie nowego punktu 9 lit. g do porządku obrad ZWZ.
Nowy, zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
d) pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
g) ustalenia nowego poziomu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał ZWZ uwzględniające zmieniony porządek obrad.

Podstawa prawna EBI:
§ 4 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

 

ogloszenie-zwolania-wza-na-dzien-05082022-plus-projekty-uchwal-po-zmianach-z-15072022