Korekta raportu kwartalnego nr 11/2020 MEDCAMP Spółka Akcyjna

Numer: 12/2020
Data: 15.05.2020 13:17

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za I kwartał 2020 roku, które zawiera korektę struktury akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu.

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

MED I kw 2020_korekta