Korekta raportu za I kw 2023 r. MEDCAMP Spółka Akcyjna (PLTCHPR00019)

Numer: 9/2023
Data: 11.06.2023 21:34

Zarząd spółki Medcamp S.A. (dalej: „Spółka”), niniejszym dokonuje korekty raportu okresowego Spółki za I kwartał 2023 r., opublikowanego w raporcie kwartalnym 5/2023 w dniu 12.05.2023 r.

Powodem dokonania korekty raportu za I kwartał 2023 roku były zmiany w sposobie ujmowania niektórych zdarzeń księgowych zasugerowane przez biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Med-ikw2023-korekta