Korekta raportu za IV kw 2022 r. MEDCAMP Spółka Akcyjna (PLTCHPR00019)

Numer: 8/2023
Data: 11.06.2023 21:28

Zarząd spółki Medcamp S.A. (dalej: „Spółka”), niniejszym dokonuje korekty raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2022 r., opublikowanego w raporcie kwartalnym 2/2023 w dniu 10.02.2023 r.

Powodem dokonania korekty raportu za IV kwartał 2022 roku były zmiany w sposobie ujmowania niektórych zdarzeń księgowych zasugerowane przez biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

 

Med-ivq2022-korekta