Jednostkowy raport za IV kw 2018 roku MEDCAMP Spółka Akcyjna

Numer: 2/2019
Data: 14.02.2019 19:16

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu