Akcjonariat

Kapitał zakładowy

Struktura akcjonariatu MEDCAMP S.A.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.150.000,00 złotych i dzieli się na:
a) 6 150 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach 0000001 do 6150000,

b) 20.000.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o numerach od 00000001 do 20000000.


Struktura akcjonariatu MEDCAMP S.A.

Moonrock Enteprise S.A.

69.51 %

Tomasz Banasiewicz

7.00 %

INC S.A.

5,21 %

Blumerang Investors S.A.

6,25 %

FR Finance S.A.

6,94 %

Pozostali Akcjonariusze

5.09 %

Razem

100 %