Zbycie udziałów w podmiocie zależnym

Numer: 5/2018
Data: 25.04.2018 16:30

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 2018
Data sporządzenia: 2018-04-25
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Zbycie udziałów w podmiocie zależnym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki MEDCAMP S.A. _”Spółka”_ informuje o sprzedaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. 35.833 _słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy_ udziałów spółki zależnej, to jest spółki Projekt Karolewska sp. z o.o. _”Udziały”_, o wartości nominalnej 3.583.300 zł, stanowiących 55% w kapitale zakładowym tejże spółki, na rzecz spółki Widok 800 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu _”Kupujący”_.
Cena sprzedaży za Udziały wyniosła 1.600.000 zł _słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych_. Zapłata wynagrodzenia została dokonana na rachunek bankowy Spółki w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Umowa sprzedaży Udziałów jest bezwarunkowa, a przejście Udziałów na Kupującego nastąpiło w dniu jej zawarcia.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDCAMP S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-476 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jasielska 16a
_ulica_ _numer_
_61_ 664 80 00 _61_ 664 80 29
_telefon_ _fax_
info@medcampsa.pl www.medcampsa.pl
_e-mail_ _www_
7823089018 639525179
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-25 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu