Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach

Numer: 10/2020
Data: 26.03.2020 10:20

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 2020
Data sporządzenia: 2020-03-26
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Medcamp S.A. informuje, iż w dniu 25.03.2020 roku otrzymał od spółki INC Private Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Poznaniu _60-830_ przy ul. Krasińskiego 16 poniższe zawiadomienie:
Jako akcjonariusz Spółki Medcamp S.A. _Zawiadamiający_, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. Zm._ _dalej: ustawa o ofercie_, zawiadamiamy o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Medcamp S.A. _Spółka_ powyżej 5% w głosach bezpośrednio.
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

Zmiana udziału w głosach nastąpiła na skutek nabycia w dniu 25 marca 2020 r., w drodze umowy cywilnoprawnej, 1.700.000 sztuk akcji spółki Medcamp S.A.

2. Informacja o liczbie Akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
Przed nabyciem Zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki.

3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych Akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
Po nabyciu, spółka INC Private Equity ASI S.A. posiada 1.700.000 akcji spółki Medcamp S.A., dających tyle samo głosów, co stanowi 6,50% w kapitale i głosach.

4.Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki
Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje spółki.

5. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie.

6. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie Akcji

Nie dotyczy.

7. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

8. Informacja o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Spółka INC Private Equity ASI S.A. posiada 1.700.000 akcji spółki Medcamp S.A., dających tyle samo głosów, co stanowi 6,50% w kapitale i głosach.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDCAMP S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-179 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jeleniogórska 16c/3
_ulica_ _numer_
795522055
_telefon_ _fax_
info@medcampsa.pl medcampsa.pl
_e-mail_ _www_
7823089018 639525179
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu