Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach

Numer: 11/2020
Data: 26.03.2020 10:32

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 2020
Data sporządzenia: 2020-03-26
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Medcamp S.A. informuje, iż w dniu 25.03.2020 roku otrzymał od spółki INC S.A. z siedzibą w Poznaniu _60-830_ przy ul. Krasińskiego 16 poniższe zawiadomienie:
Jako akcjonariusz Spółki Medcamp S.A. _Zawiadamiający_, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. Zm._ _dalej: ustawa o ofercie_, zawiadamiamy o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Medcamp S.A. _Spółka_ poniżej 10% ogólnej liczby głosów bezpośrednio i pośrednio oraz poniżej 5% w głosach bezpośrednio.
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

Zmiana udziału w głosach nastąpiła na skutek zbycia w dniu 25 marca 2020 r., w drodze dwóch umów cywilnoprawnych, 2.380.754 sztuk akcji spółki Medcamp S.A.

2. Informacja o liczbie Akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
Przed zbyciem Zawiadamiający posiadał 2.971.000 akcji Spółki, dających tyle samo głosów, co stanowiło 11,36 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu.

3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych Akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
Po zbyciu Zawiadamiający posiada bezpośrednio 590.246 akcji Spółki, dających tyle samo głosów, co stanowi 2,26 % w kapitale zakładowym oraz 2,26 % w głosach na walnym zgromadzeniu.
Podmiot zależny od Zawiadamiającego, spółka INC Private Equity ASI S.A. posiada 1.700.000 akcji spółki Medcamp S.A., dających tyle samo głosów, co stanowi 6,50% w kapitale i głosach.

Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, Zawiadamiający posiada 2.290.246 akcje, dające tyle samo głosów, co stanowi 8,76 % w kapitale i głosach.

4. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.
Podmiot zależny od Zawiadamiającego, spółka INC Private Equity ASI S.A. posiada 1.700.000 akcji spółki Medcamp S.A., dających tyle samo głosów, co stanowi 6,50% w kapitale i głosach.

5. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie.

6. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie Akcji

Nie dotyczy.

7. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

8. Informacja o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
Po zbyciu Zawiadamiający posiada bezpośrednio 590.246 akcji Spółki, dających tyle samo głosów, co stanowi 2,26 % w kapitale zakładowym oraz 2,26 % w głosach na walnym zgromadzeniu.Podmiot zależny od Zawiadamiającego, spółka INC Private Equity ASI S.A. posiada 1.700.000 akcji spółki Medcamp S.A., dających tyle samo głosów, co stanowi 6,50% w kapitale i głosach. Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, Zawiadamiający posiada 2.290.246 akcje, dające tyle samo głosów, co stanowi 8,76 % w kapitale i głosach.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDCAMP S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-179 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jeleniogórska 16c/3
_ulica_ _numer_
795522055
_telefon_ _fax_
info@medcampsa.pl medcampsa.pl
_e-mail_ _www_
7823089018 639525179
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu