POROZUMIENIE INWESTYCYJNE DOT. ZWIĘKSZENIA ZAANGAŻOWANIA EMITENTA W SPÓŁCE GENXONE S.A.

Numer: 7/2020
Data: 13.03.2020 17:20

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 2020
Data sporządzenia: 2020-03-13
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
POROZUMIENIE INWESTYCYJNE DOT. ZWIĘKSZENIA ZAANGAŻOWANIA EMITENTA W SPÓŁCE GENXONE S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Emitent informuje, że w dniu 13 marca 2020 roku podpisał z akcjonariuszem spółki Genxone S.A. z siedzibą w Złotnikach, to jest z TOROX EKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych porozumienie inwestycyjne, na mocy którego Emitent zwiększy swoje zaangażowanie w Genxone S.A. z 15,9% do ponad 50% w kapitale zakładowym. Emitent nabędzie akcje po cenie nie niższej niż 6,90 zł za jedną akcję.

Genxone S.A. to spółka działająca w branży biotechnologicznej, która swoją działalność rozpoczęła w 2016 roku. Założycielami Genxone S.A. jest dr Michał Kaszuba oraz profesor Uniwersytetu w Kopenhadze Łukasz Krych. Obecnie jest to jedyna w Polsce spółka, która wykonuje badania oraz testy diagnostyczne z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego _NGS_ w oparciu o licencję udzieloną przez Oxford Nanopore Technologies. Swoje usługi świadczy w obszarze diagnostyki genetycznej, jak również w przemyśle spożywczym, weterynarii oraz rolnictwie. W 2018 roku spółka utworzyła Laboratorium Genetyki Molekularnej, a w 2019 roku uzyskała status NZOZ.

Dotychczas spółka Genxone S.A. przeprowadziła szereg projektów badawczo – rozwojowych, w tym w III kwartale 2019 roku rozpoczęła projekt „Mikrobiom zdrowego Polaka”, którego celem jest zbudowanie pierwszej w Polsce bazy danych genetycznych i klinicznych dotyczących mikrobioty człowieka, a także opracowanie specjalistycznych usług badawczo-diagnostycznych opartych na zbudowanych zasobach. Od 2019 roku akcjonariuszem Genxone S.A. jest Diagnostyka sp. z o.o. – największa sieć laboratoriów diagnostycznych w Polsce, która w tym roku podpisała umowę współpracy z Genxone S.A. Zgodnie z nią Genxone S.A. będzie wykonywała badania laboratoryjne w zakresie analizy diagnostyki medycznej. Łączna wartość zakontraktowanego portfela zamówień testów diagnostycznych na kolejne dwa lata wynosi 5,5 mln zł. Spółka Genxone S.A. planuje debiut na rynku NewConnect w pierwszej połowie 2020 roku.

Zwiększenie zaangażowania w Genxone S.A. jest efektem kontynuowania przyjętej przez Emitenta strategii polegającej na realizowaniu innowacyjnych projektów medycznych oraz biotechnologicznych. Jednocześnie Emitent informuje, że nie wyklucza również nabycia pakietu akcji Genxone S.A. w ramach trwającej obecnie emisji akcji tej spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDCAMP S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-179 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jeleniogórska 16c/3
_ulica_ _numer_
795522055
_telefon_ _fax_
info@medcampsa.pl medcampsa.pl
_e-mail_ _www_
7823089018 639525179
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-13 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu