Podpisanie znaczącej umowy

Numer: 5/2016
Data: 20.07.2016 15:15

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-19
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Emitent informuje, że w dniu 19 lipca 2016 roku została zawarta między Emitentem a spółką Moonrock Enterprise Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu _KRS: 0000309276_ umowa objęcia akcji i przeniesienia udziałów.

Przedmiotowa umowa została zawarta w wykonaniu uchwały z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych oraz zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki _Raport bieżący MEDCAMP S.A. numer 15/2016 z dnia 14.07.2016 roku_.

W wyniku zawarcia ww. umowy spółka Moonrock Enterprise S.A. objęła 18.169.500 _osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset_ akcji Emitenta serii B za łączną cenę emisyjną 29.252.895 zł oraz przeniosła na rzecz Emitenta tytułem wkładu niepieniężnego 73 udziały spółki Medical Innovation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu _KRS 0000541173_, stanowiących 73 % udziałów tej spółki o łącznej wartości 29.283.950 zł _dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych_.

Emitent informuje ponadto, że w związku z nabyciem udziałów spółki Medical Innovation sp. z o.o. stał się jej podmiotem dominującym.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną, gdyż nabył znaczący pakiet udziałów spółki Medical Innovation sp. z o.o., co w ocenie Emitenta wzmocni jego sytuację w branży medycznej

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-07-19 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu