Podpisanie znaczącej umowy

Numer: 8/2016
Data: 25.07.2016 09:29

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-22
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Emitent informuje, że w dniu 22 lipca 2016 roku została zawarta między Emitentem a panem Tomaszem Banasiewiczem umowa objęcia akcji i przeniesienia udziałów.

Przedmiotowa umowa została zawarta w wykonaniu uchwały z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych oraz zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki _Raport bieżący EBI MEDCAMP S.A. numer 15/2016 z dnia 14.07.2016 roku_.

W wyniku zawarcia ww. umowy pan Tomasz Banasiewicz objął 1.830.500 _jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy pięćset_ akcji Emitenta serii B za łączną cenę emisyjną 2.947.105 zł oraz przeniósł na rzecz Emitenta tytułem wkładu niepieniężnego 8 udziałów spółki Medical Innovation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu _KRS 0000541173_, stanowiących 8% udziałów tej spółki o łącznej wartości 3.209.200 zł _trzy miliony dwieście dziewięć tysięcy dwieście złotych_.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną, gdyż w dniu 19 lipca 2016 r. nabył znaczący pakiet udziałów spółki Medical Innovation sp. z o.o. wynoszący 73% całości udziałów tej spółki, stając się wobec niej podmiotem dominującym _Raport bieżący ESPI MEDCAMP S.A. numer 5/2016 z dnia 19.07.2016 roku_. Transakcja nabycia 8% udziałów spółki Medical Innovation sp. z o.o. zwiększyła całkowity udział Emitenta w tej spółce do 81%.