Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji

Numer: 6/2020
Data: 13.03.2020 16:15

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 2020
Data sporządzenia: 2020-03-13
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Medcamp S.A. informuje, iż w dniu 13.03.2020 roku otrzymał od Pana Januarego Ciszewskiego poniższe zawiadomienie:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych _”Ustawa”_, niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu pośrednio _wraz z podmiotem
zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna_ progu 10% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu spółki Medcamp S.A. _”Spółka”_.
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez podmiot ode mnie
zależny, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna w dniu 12 marca 2020
r. w drodze umowy cywilnoprawnej 2.620.000 akcji Spółki.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale
zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów:
Przed zmianą udziału bezpośrednio posiadałem 106 898 akcji stanowiących 0,41% udziału w
kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 106 898 głosów, co stanowiło 0,41%
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Podmiot ode mnie zależny, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna nie
posiadał akcji Spółki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki
oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie:
– bezpośrednio nadal posiadam 106 898 akcji stanowiących 0,41% udziału w kapitale zakładowym,
uprawniających do wykonywania z nich 106 898 głosów, co stanowi 0,41% głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki,
– pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka
Akcyjna posiadam 2 726 898 akcji stanowiących 10,43% udziału w kapitale zakładowym,
uprawniających do wykonywania z nich 2 726 898 głosów, co stanowi 10,43% głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, posiadająca 2 620 000 akcji
stanowiących 10,02% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich
2 620 000 głosów, co stanowi 10,02% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia
jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których
mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.
1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa
tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi
lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób
pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b
ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych
instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w
ogólnej liczbie głosów:
Bezpośrednio posiadam 106 898 głosów, co stanowi 0,41% głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki.
Pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka
Akcyjna posiadam 2 726 898 głosów, co stanowi 10,43% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki”.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDCAMP S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-179 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jeleniogórska 16c/3
_ulica_ _numer_
795522055
_telefon_ _fax_
info@medcampsa.pl medcampsa.pl
_e-mail_ _www_
7823089018 639525179
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-13 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu