Transakcja akcjami Emitenta dokonana przez członka Rady Nadzorczej

Numer: 8/2011
Data: 31.08.2011 12:50

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2011
Data sporządzenia: 2011-08-31
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Transakcja akcjami Emitenta dokonana przez członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 30 sierpnia 2011 r. otrzymał zawiadomienie od osoby pełniącej funkcją członka Rady Nadzorczej, o transakcji akcjami Emitenta dokonanej przez tę osobę. Osoba zobowiązana do przekazania informacji w dniu 26 sierpnia 2011 r. nabyła łącznie 19.850 akcji T2 INVESTMENT S.A., po cenie 1,70 zł za akcję. Transakcja została zawarta na rynku NewConnect. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na przekazanie danych osobowych do wiadomości publicznej.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-08-31 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu