Nabycie akcji Technopark 2 S.A. przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu Spółki

Numer: 3/2007
Data: 22.11.2007 17:01

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2007
Data sporządzenia: 2007-11-22
Skrócona nazwa emitenta
TECHNOPARK 2 S.A.
Temat
Nabycie akcji Technopark 2 S.A. przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osÛb majπcych dostÍp do informacji poufnych
Treść raportu:
Technopark 2 S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 22 listopada 2007 r. otrzymał zawiadomienie od p. Tomasza Tylińskiego, Prezesa Zarządu Spółki, iż podmiot blisko z nim związany nabył na rynku NewConnect, na sesjach w dniach od 16.11.07 r., 19.11.07 r, 20.11.07 r. akcje spółki TECHNOPARK 2 S.A. w łącznej liczbie 3.930 (słownie: trzy tysiące dziewięćset trzydzieści) po średniej cenie zakupu wynoszącej 12,40 zł.
Załączniki
Plik Opis

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Tomasz Tyliński Prezes Zarządu