Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: 2/2012
Data: 21.05.2012 15:37

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-21
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki T2 INVESTMENT S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000276511 („Spółka”), informuje o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2012 roku na godz. 9:30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu (60-476), przy ul. Jasielskiej 16A.
Treść ogłoszenia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie Społki: www.medcampsa.pl
Załączniki
Plik Opis

T2INV_ogloszenie_ZWZ.pdf
T2INV_projekty_uchwal_na_ZWZA.pdf
T2INV_projekty_uchwal_na_ZWZA.pdf

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-21 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu