Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez członka Rady Nadzorczej

Numer: 2/2009
Data: 05.01.2009 16:51

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2009
Data sporządzenia: 2009-01-05
Skrócona nazwa emitenta
TECHNOPARK 2 S.A.
Temat
Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osÛb majπcych dostÍp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd TECHNOPARK 2 SA w dniu 5 stycznia 2009 r. powziął informację o dokonaniu przez członka Rady Nadzorczej Emitenta, następujących transakcji kupna akcji TECHNOPARK 2 SA:
– w dniu 22.12.2008 – 20.000 akcji po cenie 5,00 zł za akcję,
– w dniu 29.12.2008 – 44.455 akcji po cenie 5,00 zł za akcję,
– w dniu 30.12.2008 – 44.460 akcji po cenie 5,00 zł za akcję,
– w dniu 30.12.2008 – 48.600 akcji po cenie 4,56 za akcję.
Wszystkie powyższe transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect, w ramach transakcji pakietowych.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację swych danych osobowych.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-01-05 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu