Nabycie akcji przez osobę wchodzącą w skład rady nadzorczej

Numer: 2/2007
Data: 19.11.2007 22:58

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2007
Data sporządzenia: 2007-11-19
Skrócona nazwa emitenta
TECHNOPARK 2 S.A.
Temat
Nabycie akcji przez osobę wchodzącą w skład rady nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osÛb majπcych dostÍp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd TECHNOPARK 2 S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 19 listopada 2007 roku otrzymał zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład rady nadzorczej Spółki (osoba ta nie wyraziła zgody na opublikowanie jej imienia i nazwiska), o nabyciu w dniu 16 listopada 2007 r., 1.705 akcji TECHNOPARK 2 S.A. po cenie 13,00 zł za akcję. Transakcja została zawarta na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Załączniki
Plik Opis

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-11-19 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu